Právní služby

Občanské právo

 • právo vlastnické, spoluvlastnické, právo k cizím věcem, atd.
 • bytové vlastnictví – vznik bytových i nebytových jednotek
 • závazkové vztahy, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu, bezdůvodné obohacení
 • spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • úprava rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem
 • vyživovací povinnost
 • vypořádání společného jmění manželů

Právo obchodních korporací

 • Právo obchodních korporací a příprava podkladů pro jejich vznik, změnu a zánik v obchodním rejstříku

Trestní právo

 • zastupování před orgány činnými v trestním řízení
 • ustanovení obhájce ex offo

Pracovní právo

 • pracovněprávní spory
 • uplatnění náhrady škody z pracovních úrazů

Insolvenční právo

 • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení
 • oddlužení

Správní právo

 • přestupkové řízení
 • zastupování před orgány státní správy a samosprávy

advokátní kancelář